Lieve mensen,

Na veel wikken en wegen heb ik het moeilijke besluit genomen om mijn praktijk tot 1 juli 2020 te sluiten. Mijn besluit is gebaseerd op een combinatie van de COVID-19 situatie samen met privéomstandigheden.

Hiermee wil ik duidelijkheid creëren voor alle aanstaande ouders.

Heel graag hoop ik jullie te ontmoeten vanaf 1 juli in mijn praktijk.
Voor iedereen een heel goede gezondheid gewenst!

Met vriendelijke groet,
Gytha Cuppen

Algemene Voorwaarden

SOON pretecho

Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen echostudio SOON pretecho, gevestigd te Eindhoven, aan de Versantvoortstraat 28D, en de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Totstandkoming
De overeenkomst van opdracht (hierna: “de overeenkomst”) komt pas tot stand op het moment dat SOON pretecho aan de opdrachtgever schriftelijk (al dan niet per e-mail) heeft kenbaar gemaakt dat de opdracht is aanvaard.

Beperking aansprakelijkheid
Opdrachtgever aanvaardt uitdrukkelijk dat de overeenkomst geen geneeskundige behandelingsovereenkomst is in de zin van artikel 7:446 e.v. BW. Omdat er niet gezocht wordt naar pathologie aanvaardt opdrachtgever dat SOON pretecho niet aansprakelijk is voor het niet attenderen op achteraf gebleken afwijkingen van het kind. Opdrachtgever draagt zelf volledig de verantwoordelijkheid om contact op te nemen met de zwangerschapsbegeleiding indien daar behoefte toe bestaat. Opdrachtgever beseft dat de betreffende persoon die de echo afneemt niet de vereiste specificaties bezit om enige (medische) uitspraak te kunnen doen over de gezondheid van het ongeboren kind. Het consult is een vrije keus van de individuele opdrachtgever. Vooraf wordt gekozen voor een van de aangeboden echo’s. Bij eventuele geslachtsbepaling kan nooit 100% zekerheid worden gegeven en SOON pretecho aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele foutieve beoordeling van het geslacht.

Gelet op de stand der wetenschap en ondanks jarenlang wetenschappelijk onderzoek zijn tot op heden geen schadelijke effecten bekend aangaande het gebruik van echografieapparatuur. SOON pretecho is niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke effecten op de langere of korte termijn in verband met het ondergaan van een echoscopisch onderzoek en opdrachtgever vrijwaart SOON pretecho tevens voor enige aanspraken van derden hieromtrent.

SOON pretecho is niet aansprakelijk voor enige schade – in welke vorm dan ook – aan opdrachtgever en/of het ongeboren kind. Aansprakelijkheid voor enige gevolgschade, materiële en immateriële schade wordt uitgesloten.

Betaling
De betaling geschiedt à contant of door pinnen na consult. De tarieven kunnen worden aangepast. Bij het in gebreke blijven van de betaling blijft het beeld- en geluidsmateriaal in bezit van SOON pretecho.

Annulering
Annulering door de opdrachtgever dient minimaal 24 uur voor de aanvang van het consult plaats te vinden. Bij tijdige annulering zijn geen kosten verschuldigd. Bij niet tijdige annulering, dan wel bij het niet verschijnen op de afspraak, wordt het volledige consult in rekening gebracht.

Materialen
SOON pretecho aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juiste werking van de door SOON pretecho gebruikte opslagmedia. Het gebruikte opslagmedium zal ter plaatse worden getest, doch SOON pretecho kan niet garanderen dat het gebruikte medium ook door opdrachtgever elders kan worden afgespeeld en opdrachtgever vrijwaart SOON pretecho voor enige schade die daaruit zou mogen ontstaan.

Inspanningsverplichting
Daar het uiteindelijke resultaat van het consult – zeker in geval van drie-dimensionale (3D) echoscopie – onder meer afhankelijk is van de ligging en de beweeglijkheid van de ongeborene, kan er door SOON pretecho geen garantie worden gegeven omtrent de kwaliteit van het beeldmateriaal. Restituties kunnen geen plaats vinden indien opdrachtgever(s) ontevreden is/zijn. Opdrachtgever(s) zal/zullen dan een nieuwe afspraak dienen te maken.

Overmacht
Indien in geval van overmacht aan de zijde van SOON pretecho een reeds bevestigde afspraak geen verdere doorgang kan vinden wordt haar verplichting opgeschort dan wel geannuleerd. Aan overmacht wordt gelijk gesteld een onvoorziene omstandigheid betreffende personen en/of materialen waardoor het voor SOON pretecho onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt om de overeenkomst na te komen, dat daardoor naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer door de opdrachtgever kan worden gevergd. In geval van overmacht is SOON pretecho bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat de opdrachtgever daardoor enig recht heeft op schadevergoeding. De verplichting tot het uitvoeren van de overeenkomst herleeft indien en voor zover binnen 1 week nadien een nieuwe afspraak gepland kan worden.

Auteursrecht
Zonder schriftelijke toestemming van SOON pretecho is het opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om geheel of gedeeltelijk beeld en/of geluidsmateriaal, op enigerlei wijze, te reproduceren, anders dan voor eigen gebruik.

Algemene bepalingen
Op de tussen SOON pretecho en opdrachtgever gesloten overeenkomsten (toekomstige daaronder begrepen) is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen die voort mochten vloeien uit de (niet-nakoming) van de overeenkomst worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter te Eindhoven.